Yearly Archives:2017

Gemeente Schiedam tekent Green Deal Aardgasvrije wijken

09 mrt 17
Merel Segers
No Comments

Gisteren gaven 31 gemeenten, waaronder Schiedam, in een “Green Deal” met minister Kamp, netbeheerders en provincies aan dat ze initiatieven hebben voorbereid om bestaande wijken, samen met bewoners, aardgasvrij te maken. Dit is de eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het kabinet eind 2016 de route naar een CO2-arme samenleving liet zien. De Green Deal wordt mede ondertekend door minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma en wordt ondersteund door verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal, waaronder het HIER klimaatbureau.

Dit betekent dat in deze 31 gemeenten de eerste projecten van start zijn om woonwijken aardgasvrij te maken. Uiteraard gaat dit niet van vandaag op morgen gebeuren. Bewoners van de wijken worden ruim op tijd geïnformeerd en betrokken bij de keuze voor een geschikte aardgasvrije manier van verwarmen en koken.

Van het gas af!

Aardgas is de afgelopen decennia zo vanzelfsprekend geworden in ons huishouden dat we de negatieve aspecten ervan liever niet willen zien. Aardbevingen in Noord-Nederland als gevolg van de gaswinning zijn voor de gemiddelde Randstedeling ver weg. Dat aardgas als fossiele brandstof ook een negatief effect heeft op ons klimaat is nog verder weg. Onze gaswinning heeft ook economisch voordeel gebracht. Met de opbrengsten zijn in voorbije jaren bijvoorbeeld veel innovaties gestimuleerd. Het einde van dat tijdperk komt nu in zicht en daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn.

De inwerkingtreding van het Klimaatakkoord in Parijs zal een belangrijke omschakeling stimuleren: van fossiele brandstoffen naar een duurzame woonomgeving. We zullen echter alles uit de kast moeten halen om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Ook in Schiedam en de Rijnmond-regio. Het niet meer gebruiken van aardgas in onze woningen hoort daarbij. Uiterlijk over 15 tot 20 jaar zal de laatste wijk van het aardgasnet af worden gehaald. Daar pleit niet alleen Klimaatverbond Nederland maar ook o.a. de provincie Zuid-Holland en netbeheerder Stedin voor. Op veel plaatsen in het land wordt er intussen ervaring opgedaan met het verwijderen van aardgasaansluitingen. Immers, nu nog een dure gasleiding aanleggen of straks nog een cv-ketel kopen, zal zich niet meer terug gaan verdienen. Een desinvestering dus, zoals netbeheerders al aangeven.

Schiedam zal deze stap ook gaan zetten. Daarvoor is het niet alleen belangrijk dat de wetgeving hierop wordt aangepast, ook bewoners zullen steeds meer worden betrokken bij deze omschakeling. Immers, een dergelijke omschakeling gaat gepaard met de nodige investeringen in de woning en het gebruik ervan. Energiebesparing is bijvoorbeeld een eerste stap: hoe minder energie er nodig is, hoe minder er geproduceerd hoeft te worden. Isolatie van een woning of het afzien van een nieuwe cv-ketel en een mooi nieuw gasfornuis zijn stappen die zonder de bewoners niet gezet kunnen worden. Maar ook niet zonder de gemeente. Wanneer kan welke wijk bijvoorbeeld van het aardgasnet af? Wanneer is hiervoor een investering nodig en hoe houden we dat betaalbaar? En wat zijn de effecten hiervan op de wijk zelf? Is er wellicht meer mogelijk om de wijk te verbeteren? De gemeente kan hierbij helpen maar daarvoor is het gesprek met de bewoners hard nodig.

Als Energiek Schiedam organiseerden we vorig jaar een workshop tijdens de Dag van de Duurzaamheid over gasloos wonen. Interesse in meer leren over gasloos wonen? Laat het ons weten. Je kan ook meer informatie inwinnen bij het Servicepunt Wonen of de WoonWijzerWinkel.

Meer informatie over de Green Deal: www.hierverwarmt.nl/greendeal

Meer informatie over Schiedam en de Green Deal: www.hierverwarmt.nl/schiedam 

Meer informatie over Schiedam en Duurzaamheid: www.schiedamduurzaam.nl

Meer informatie over wonen zonder gas:  www.wonenzonderaardgas.nl

 

Dit bericht stond oorspronkelijk op www.hierverwarmt.nl

Energiecafé op 10 maart bij Lucas

07 mrt 17
Merel Segers
No Comments

Elke maand heffen we het glas en praten we over ons favoriete onderwerp, Schiedam. Hoe kunnen we de stad energieneutraal maken voor 2030? Wat kunnen we doen qua energiebesparing, zijn er nog mooie daken om zonnepanelen op te leggen en is er nog een goede locatie voor windturbines? Is de radiatorfolie al geplakt, alle kieren gedicht en radiatorbuizen geïsoleerd?

Vrijdag de 10de maart zijn we om half zes bij Lucas, Grote Markt 15. Drankjes zijn op eigen kosten. Zien we je daar?

PS: Als je goede thema’s voor het energiecafé hebt, of als je het ergens anders over wilt hebben dan horen we dat graag! Mail al je ideeën en suggesties naar info@energiekschiedam.nl.

PS2: Lukt het je niet om er vrijdag bij te zijn? Zet dan de volgende datum in je agenda: 7 april bij Lucas. Tot dan!

Warmtescan levert huiseigenaren geld op

02 mrt 17
krispijn
, , , ,
No Comments

Wethouder Patricia van Aaken (Milieu) overhandigde op woensdag 1 maart in natuurcentrum De Boshoek aan enkele eigenaren een warmtescan van hun woning. Adviseurs gaven tevens een gratis advies over de maatregelen die eigenaren kunnen treffen om hun woning beter te isoleren. In totaal negentig particulieren en 140 appartementseigenaren hebben gebruikgemaakt van het aanbod voor een gratis warmtescan. De actie is een initiatief van de gemeente Schiedam in samenwerking met de WoonWijzerWinkel en het Servicepunt Woningverbetering.

De WoonWijzerWinkel is opgezet door gemeenten in de Rijnmond als energieloket voor woningeigenaren. In november 2016 trok de WoonWijzerWinkel met de Duurzaamheidskaravaan door Schiedam-Noord. Hierbij sloot ook het Schiedamse Servicepunt Woningverbetering aan dat eigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) eerste hulp biedt bij onderhoud aan de woning. Bij de Duurzaamheidskaravaan konden eigenaren zich opgeven voor het maken van een gratis warmtescan van hun woning.

Een warmtescan laat zien op welke plaatsen bij de woning warmteverlies optreedt en energie verloren gaat. Door het nemen van de juiste maatregelen kan dit veel geld besparen. Wethouder Van Aaken juicht de actie toe: “Een warmtescan is een goede manier om eigenaren duidelijk te maken dat zij geld kunnen verdienen door te isoleren. Een bijkomend positief aspect is het effect van energiebesparing op het milieu.”

Inmiddels zijn alle warmtescans van de woningen gemaakt en kunnen deze aan de eigenaren worden overhandigd. Alle eigenaren zijn uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting in natuurcentrum De Boshoek. Adviseurs van de WoonWijzerWinkel en van het Servicepunt Woningverbetering geven aan welke maatregelen eigenaren kunnen treffen om hun woning beter te isoleren.

De gemeente Schiedam is blij met het succes van de actie en overweegt deze in het najaar van 2017 te herhalen.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van Schiedamduurzaam.nl.

8 maart Inspiratiecafé: Bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk

01 mrt 17
krispijn
,
No Comments

Op woensdag 8 maart organiseert de gemeente Schiedam het inspiratiecafé: Bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk

  • Tijd: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
  • Locatie: Inspiratiecafé ONS-Pand, Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam

Innovatie en netwerken
In oktober organiseerde de gemeente samen met Energiek Schiedam de Dag van de Duurzaamheid, met onder andere een workshop  over circulair ondernemen. Op 1 december 2016 werd met START up NOW het startschot voor de innovatie-agenda gegeven. Woensdag 8 maart maken we het eerste onderdeel van die agenda concreet:

Innovatie door netwerken. Schiedam wil de transitie naar een circulaire economie versnellen door het stimuleren van lokale pilots, onderzoek en het bevorderen van kennisdeling.

4 vragen, 4 deelsessies, toegespitst op de situatie in Schiedam. Voorafgegaan door een beknopte inleiding door Nederland Circulair over de trending topics in de circulaire economie en de kansen die dit biedt voor bedrijventerreinen, wordt in vier deelsessies dieper ingegaan op de volgende vragen:

  1. Welke randvoorwaarden en inspanning van gemeenten en bedrijven kunnen de transitie te versnellen? (Douwe Jan Joustra, Nederland Circulair)
  2. Hoe kan mijn bedrijf inspelen op de verdienmodellen van de circulaire economie? (Freek van Eijk, Nederland Circulair)
  3. Hoe geeft uitwisseling binnen een lokaal ecosysteem van bedrijven meer waarde aan reststromen? (PulsUp, Jan Jongert)
  4. “What get’s measured, get’s managed” Hoe leidt kennis van materiaalstromen binnen bedrijven tot minder verspilling? (Laurens Groen, Milgro)

Kom kennis op doen, vraagstukken voorleggen, ervaringen delen en nieuwe verdienmodellen onderzoeken!

Aanmelding via: innovatie@schiedam.nl

Meer informatie: https://www.schiedam.nl/innovatie

Wind op Vijfsluizen in Algemeen Dagblad

12 feb 17
krispijn
,
No Comments

Op zaterdag 11 februari heeft het Algemeen Dagblad aandacht besteed aan plannen voor windenergie in Zuid-Holland. Ook de plannen van het Schiedams Energie Collectief (SEC) voor wind op Vijfsluizen worden in het artikel genoemd.

Volgens het artikel in het Algemeen Dagblad heeft SEC enkele tientallen leden, dat is onjuist. SEC is de stichting die projecten ontwikkeld voor de lokale energiecoöperatie Energiek Schiedam. Energiek Schiedam is de coöperatieve vereniging die de projecten na ontwikkeling financiert, in eigendom neemt namens haar leden en exploiteert. Een voorbeeld hiervan is Zon op Wennekerpand. SEC heeft de ontwikkeling van dit project verzorgd, dat wil zeggen de locatie geregeld, subsidie aangevraagd, de contractonderhandelingen met de gemeente en stichting Wennekerpand gedaan, installateur geselecteerd en toegezien op de aanleg van de zonnestroominstallatie. Energiek Schiedam is eigenaar van het project Zon op Wennekerpand en heeft de financiering geregeld en exploiteert de installatie namens haar leden.

Photo by: Taylor Bennett

Van Gas Los

01 feb 17
krispijn
, ,
No Comments

Begin 2015 vroeg ik me al af wanneer jij van het aardgas afgaat en vorig jaar berichtte ik dat gasloos wonen in opkomst is. Zelfs Minister Kamp heeft in de Energieagenda aangegeven de gasaansluitplicht uit de wet te willen schrappen.

Wil je meer informatie over wonen zonder gas? Kijk op Wonen zonder aardgas of Hier verwarmt. Je kan ook meer informatie inwinnen bij het Servicepunt Wonen of de WoonWijzerWinkel.

Terugblik 2016

01 feb 17
krispijn
, ,
No Comments

Nieuwjaar ligt al weer even achter ons. Tijd voor een terugblik op 2016. Dit jaar wat korter dan volgend jaar.

Eerste project opgeleverd: Zon op Wennekerpand

In 2016 heeft Energiek Schiedam haar eerste project in gebruik genomen: Zon op Wennekerpand. Het project is ontwikkeld door het Schiedams Energie Collectief (SEC) en gefinancierd door Energiek Schiedam (ES). ES heeft gebruik gemaakt van Zonnepanelendelen om via crowdfunding de financiering te regelen, wat sneller dan verwacht lukte.

In 2016 heeft de zonnestroominstallatie bijna 9 MWh aan elektriciteit opgewekt, dat is ongeveer het jaargebruik van 3 huishoudens.

Splitsing in Schiedams Energie Collectief en Energiek Schiedam

Doordat het eerste project in gebruik is genomen is ook de splitsing tussen SEC en ES belangrijker geworden. Grofweg is de taakverdeling als volgt: SEC richt zich op het ontwikkelen van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, Wind op Vijfsluizen en advisering over bv. verduurzaming van de energievoorziening in het havengebied. ES richt zich op de exploitatie van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, en op collectieve acties gericht op bewoners, bv. onderlinge advisering over energiebesparing of alternatieven voor gas. Een ander belangrijk verschil is dat Energiek Schiedam een coöperatieve vereniging is, waarvan alle Schiedammers lid kunnen worden, terwijl SEC een stichting is.

Samenwerking Greenchoice

In 2016 lanceerde Greenchoice de campagne energievangers, waar ook Energiek Schiedam aan meedoet. Onderdeel van de campagne is dat Energiek Schiedam een jaarlijkse vergoeding van Greenchoice krijgt voor klanten die aangeven ook lid te zijn van Energiek Schiedam. Deze bijdrage zetten we in ten bate van onze projecten en onze leden.

Voor Schiedamse ondernemers en stichtingen kunnen we op verzoek een offerte op maat aanvragen en deze vergelijken met de huidige energieleverancier. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor Stichting Wennekerpand. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u rechtstreeks offerte aanvragen bij Greenchoice. U kunt ook een email met machtiging tot aanvraag van offerte op uw naam en een recente jaarrekening van uw huidige leverancier sturen aan krispijn at energiekschiedam.nl.

Overige activiteiten in 2016

In 2016 hebben Energiek Schiedam en het Schiedams Energie Collectief aan verschillende activiteiten in Schiedam deelgenomen. Zo hebben we twee keer ingesproken op het Klimaatplan van de gemeente Schiedam, hebben we samen met GroenLinks Schiedam en de gemeente een duurzaamheidsdag georganiseerd, en stonden we op de Brandersfeesten en de Woonbeurs Schiedam.

Plannen 2017

Komende maanden zal de eerste algemene ledenvergadering van Energiek Schiedam plaats vinden. Tijdens de alv wordt het bestuur formeel gekozen en wordt de leden gevraagd welke activiteiten zij belangrijk vinden. De uitkomst van dit laatste deel van de alv gaat in grote mate bepalen waar ES zich op gaat richten in 2017.

Provincie: plaats voor 2 windmolens in Schiedam

28 jan 17
krispijn
, ,
No Comments

De provincie Zuid-Holland heeft in de regio Rotterdam 23 plekken aangegeven waar in totaal zestig windmolens moeten komen. In Schiedam staan twee turbines gepland op Vijfsluizen en bij de Nieuwe Waterwegstraat.

Het Schiedams Energie Collectief heeft voor beide locaties afspraken met de gemeente om de windmolens te mogen realiseren. De windmolen op Vijfsluizen is het verst gevorderd.

Lees verder op Schiedam24.